ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง